Budoucnost českého venkova je EAFRD

31.1.2006 | Mé články | Autor: Jan Mládek

Pod touto nic neříkající a trochu krkolomnou zkratkou se skrývá název patrně nejvýznamnějšího fondu, podporujícího rozvoj venkova v zemích Evropské unie - Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (European Agricultural Fund for Rural Development)...

Podrobné studium podmínek fondu se vyplatí * 10,5 miliardy z prostředků EU

Pod touto nic neříkající a trochu krkolomnou zkratkou se skrývá název patrně nejvýznamnějšího fondu, podporujícího rozvoj venkova v zemích Evropské unie - Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (European Agricultural Fund for Rural Development).
Tento podpůrný fond začne fungovat „naostro“ od počátku roku 2007. Může se tedy zdát, že psát o něm jedenáct měsíců předtím, než vejde v život, je předčasné. Ovšem pouze zdánlivě. Podobně jako u ostatních forem pomoci, které plynou ze společných zdrojů Unie, i čerpání finančních prostředků z fondu EAFRD podléhá přísným, do detailu propracovaným podmínkám a je spojené se zvládnutím nevyhnutelné administrativy ze strany těch, co o podporu požádají, i těch, kteří ji budou přidělovat.

Je tedy jen dobré, že se k budoucím uchazečům o nejrůznější formy podpory s předstihem dostanou veškeré potřebné informace, aby byli připraveni využívat další z možností, které nám členství v Evropské unii nabízí.

Podpora vytváření pracovních míst

Navíc pomoc z tohoto fondu je určena zdaleka nejen zemědělcům, ale všem obyvatelům venkova, mužům i ženám, živnostníkům, neziskovým organizacím a sdružením i všem těm, kteří se z vlastní iniciativy rozhodnou sami nebo se svými spoluobčany něco dělat ve prospěch svých obcí a svého okolí a nemají po ruce potřebný kapitál a třeba ani nevědí, na co vše by mohli získat podporu. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova zahrne všechny dosavadní programy podpor poskytovaných zemědělcům i obyvatelům venkovských regionů a rozšíří je o další formy pomoci. Bude možné získat podporu například pro rozjezd podnikatelských činností, které nemusí souviset se zemědělstvím a při kterých vzniknou nová pracovní místa, jako je venkovský cestovní ruch a zřizování dalších služeb pro obyvatele venkova.

Pozornost zaměříme na oblasti s nepříznivým věkovým složením obyvatelstva, s cílem zabránit dalšímu vysídlování venkovských oblastí. Podpoříme také ochranu přírodních a kulturních památek na venkově a projekty na obnovu a rozvoj vesnic.

Lépe využít také obnovitelné zdroje

Ze čtyř os, ze kterých sestává fond EAFRD, bude klíčovou osa II., která bude zaměřená na zlepšování životního prostředí a krajiny. Konkrétně jde například o podporu zemědělského hospodaření v horských a podhorských oblastech, kde se intenzívní zemědělství nevyplácí pro nevhodnost přírodních podmínek, ale kde je nezbytné, aby někdo o tuto část krajiny pečoval, aby nezarostla kopřivami a zůstala atraktivním místem pro život obyvatel venkovských obcí a vyhledávaným místem k trávení volného času obyvatel měst. S tím souvisí třeba i podpora neproduktivních investic v zemědělství, jako je výsadba rozptýlené zeleně.

Nedílnou součástí venkova jsou i lesy a vodní zdroje. Péče o ně bude pochopitelně také podporována z prostředků EAFRD -půjde kupříkladu o podporu zalesňování zemědělské půdy, zlepšování druhové skladby lesních porostů, vytváření biotopů pro druhy rostlin a živočichů vázaných na staré stromy a tlející dřevo.

Péče o ovzduší a šetření nerostnými zdroji se ve fondu EAFRD promítne v podobě podpory využití obnovitelných zdrojů, jako je výsadba rychlerostoucích dřevin pro energetické využití, což mohou být některé vrby a topoly, a také podpora pěstování řepky a obilí k výrobě bionafty a benzinu s podílem biolihu. EAFRD pamatuje i na postupy zemědělského hospodaření šetrné k životnímu prostředí, jako je podpora ekologického zemědělství bez využití chemických prostředků, ošetřování travních porostů a speciální osevní postupy v ochranných zónách jeskyní, a mnoho dalších.

Semináře se konají již nyní

V tomto krátkém textu nemohu zmínit vše, co bude možné finančně podpořit v době trvání EAFRD mezi roky 2007 až 2013, ale chci upozornit širokou veřejnost na existenci tohoto fondu, jehož přípravě se nyní na ministerstvu zemědělství intenzívně věnujeme. Součástí těchto příprav jsou i semináře, které pořádáme v těchto dnech v krajích ČR, kam jsme pozvali zástupce jednotlivých zainteresovaných skupin venkovských obyvatel.

A kolik že vlastně peněz budeme mít k podpoře našeho venkova? Předpokládám, že z fondu EAFRD by mohlo plynout přibližně deset a půl miliardy korun ročně z prostředků EU. To je objem, o který jistě stojí za to se ucházet.
Přestože Evropský parlament se dosud neshodl na schválení společného rozpočtu, který již v prosinci roku 2005 odsouhlasili šéfové vlád členských zemí, máme nyní mnohem určitější představu o možnostech čerpání podpory pro rozvoj venkova, než jsme měli ještě před dvěma či třemi měsíci.

Tyto a další informace budeme v průběhu tohoto roku dále zprostředkovávat veřejnosti a vést s ní o tom debatu, aby Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova co nejvíce odpovídal jejím skutečným potřebám. Nepochybuji o tom, že pomocí fondu EAFRD můžeme docílit v dohledné době hmatatelného zlepšení kvality života na venkově, což ve svém důsledku bude ku prospěchu nás všech. Bude tedy na nás, nakolik tento fond s nepříliš vábnou zkratkou dokážeme využít.

Nejnovější články