K ekonomickému programu Občanského hnutí

13.5.1992 | Mé články | Autor: Jan Vrba, Jan Mládek

Pokusil bych se pojmenovat jeden z problémů, se kterým stojí a padá úspěch ekonomické reformy. Tímto problémem je, jak bude fungovat státní podnik, který se osvobodil od centrálního plánování, ale který zůstává nadále státní a pracuje v prostředí...

OH je liberálním hnutím politického středu. Z toho plyne, že odmítá krajní a jednostranná zaměření hospodářské politiky, která zpravidla neprospívají dlouhodobě vyváženému, harmonickému rozvoji.

V tomto smyslu za jednostranný považuje OH monetaristický koncept, který nedoceňuje vývoj reálné ekonomiky i z něho plynoucí rizika a hospodářskou transformaci zužuje jen na příznivý vývoj peněžních ukazatelů. Tento koncept rovněž podceňuje právní základ hospodářství a trhu.

Nereálné je také tzv. gradualistické (postupné) pojetí hospodářské reformy, a to v záležitostech měnového kurzu, resp. vnitřní směnitelnosti, liberalizace cen a obchodu. Postupná realizace reformy v těchto otázkách by ve svých praktických formách znamenala přetrvávání přídělového systému v devizovém hospodářství, administrativních cen, popř. vysoký růst vnější zadluženosti při intervenování měnového kurzu. Tím by se konzervovalo netržní chování podnikatelských subjektů a vytvářely se vážné bariéry pro vstup zahraničního kapitálu. To by neúnosně prodlužovalo stav nedostatku domácího kapitálu použitelného na restrukturaci a modernizaci výroby.

Zásadním cílem OH je sociálně a ekologicky orientovaná tržní ekonomika, která vytváří podmínky pro reálnou prosperitu. Řešení sociálních otázka ekologických problémů musí totiž vytvořit neoddělitelnou součást hospodářské transformace. Řešení těchto záležitostí nelze odkládat na dobu, kdy si na ně "vyděláme". Odložení by znamenalo, že zaměření výroby se v nejbližší budoucnosti sice přizpůsobí požadavkům trhu, ale současně způsobí další, násobné hromadění sociálních i ekologických problémů. Jejich pozdější řešení, pokud by vůbec bylo ještě možné, by si pak vyžádalo další zásadní transformaci výroby. Takovou dlouhodobou nestabilitu ekonomiky si zřejmě nemůžeme dovolit. Nehledě na to, že bychom se opět vzdálili od možnosti dosáhnout sociálních a ekologických standardů vyspělé Evropy.

Hospodářský program OH proto navazuje na již realizované výchozí principy ekonomické transformace v roce 1991 i v roce 1992. Současně vychází z výsledků analýz vývoje v tomto období, které signalizují nezbytnost doplnit dosavadní hospodářskou politiku o programy a opatření minimalizující rizika a negativní stránky tohoto vývoje.

Za základní východiska dalšího postupu ekonomické transformace proto OH považuje:

 • privatizaci majetku a rozvoj soukromého sektoru;
 • liberalizaci cen, obchodu a ochranu hospodářské soutěže;
 • vnitřní směnitelnost měny směřující k dosažení všeobecné směnitelnosti;
 • kontrolu vývoje celkové zásoby peněz v hospodářství zamezující inflaci;
 • vládní podporu oživení výroby (nabídkové stránky ekonomiky);sociální smír.

Dosavadní hospodářská politika se omezuje jen na makroekonomickou regulaci. To již není postačující. Proto OH usiluje o zahájení vládních programů, které podpoří:

 1. rozvoj domácího středního a drobného podnikání;
 2. export;
 3. domácí a zahraniční investory;
 4. regionální hospodářský rozvoj;
 5. rozvoj infrastruktury (doprava, spoje, telekomunikace atd.);
 6. ekologii;
 7. rozvoj vědy a výzkumu.

Za první krok nové vlády OH považuje obnovení platební schopnosti podniků při současném zamezení dalšího opakování vzniku řetězové platební neschopnosti, nalezení zdrojů úhrady staré dluhové zátěže perspektivních podniků. Možnosti skýtá odložení splátek jistiny dluhů, úvěry na pohledávky a uskutečnění programu opakovaných, rozsáhlých zápočtů mezipodnikových pohledávek a závazků.

Vládní politika zaměřená na oživení výroby a stabilizaci hospodářského růstu musí ovšem současně zahrnovat účinnou makroekonomickou kontrolu vývoje opírající se především o pevnou měnovou politiku. Ta znamená kontrolu vývoje celkové zásoby peněz v hospodářství (poptávky) tak, aby odpovídala růstu reálného produktu a rychlosti obratu peněz. Dále vyrovnaný státní rozpočet, nikoli však v ročním, ale v pěti až šestiletém období. Případné roční deficity v období hospodářského poklesu lze vyrovnat zahraničními i domácími zdroji a přebytky v letech obnoveného ekonomického růstu.

Jen taková měnová politika a politika státních financí umožní vládě uskutečňovat výše zmíněné programy na oživení výroby a provádět aktivní daňovou politiku vytvářející podnikatelům dostatečné možnosti pro rozvoj investice. Prvotním zdrojem dostatečných státních příjmů je oživení výroby, nikoli tedy vyšší, ale naopak nižší daňové zatížení. Vyšší daňové zatížení podvazuje obrat, a tím i celkový daňový výnos státu.

Privatizace považuje OH za zásadní a nenahraditelnou cestu k vytvoření zdravého základu ekonomicky efektivního chování a výkonnosti hospodářství jako celku.. Proto je nezbytné:

 • zamezit chaotické privatizaci; posoudit průběh a výsledky první vlny privatizace (zejména kupónové) a rozhodnout o dalším postupu;
 • posílit účast zahraničního kapitálu v privatizaci;
 • profesionalizovat a odpolitizovat privatizaci;
 • docenit privatizaci jako významný finanční zdroj ekonomického růstu;

úloha státu jako vlastníka je nezastupitelná ve všech případech, kdy podnik není v současné době privatizovatelný, protože soukromý kapitál podmiňuje svůj zájem předchozí restrukturací podniku nebo zvýšením jeho technologické úrovně, zvláště u velkých podniků, představujících významné kapacity a značnou zaměstnanost. Řešení musí probíhat za současnosti státu jako vlastníka a podniku.
Jednou z naprosto nutných podmínek úspěšné transformace je sociální smír. Proto nepominutelným kritériem fungování sociální tržní ekonomiky je občan zbavený strachu o svou existence a důstojnost. V tomto duchu má OH připraven odpovídající sociální program. Stejně tak i program pro ochranu životního prostředí.

Cíl zemědělské politiky OH spatřuje ve výrobě základních potravin cenově dostupných pro všechny obyvatele. Hlavními předpoklady jeho dosažení je vytvoření stejných možností rozvoje pro všechny aktivity, podpora přeměny zahraničních družstev na družstva vlastníků, rozvoj individuálního podnikání a privatizace státních statků. Vzhledem k biologickému charakteru výroby je nezbytné vypracovat dlouhodobou koncepci rozvoje zemědělství, která by byla založena na rozumné ochraně před expanzí ze zahraničí, a to na základě asociační dohody s ES. Bude nezbytné chránit dotační politikou problémové oblasti, zejména z hlediska stabilizace osídlení a krajiny.

Závěrem zdůrazňujeme, že překonání čtyřiceti let komunistického systému není záležitostí ideologizujících prohlášení a odsudků, ale věcí každodenní práce, v níž se vytvoří ekonomicky výkonná společnost, která bude přihlížet k sociálním potřebám svých občanů a stavu životního prostředí. Občanské hnutí věří, že se nám všem dohromady podaří dosáhnout tohoto cíle.

Nejnovější články