Posuzování shody u vybraných výrobků bude nově v plném souladu s českými technickými normami

19.12.2016 | Aktuality | Autor: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Vláda ČR dnes schválila na návrh ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka nařízení, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody. Posuzování shody, tj. zjišťování shody výrobku s požadavky právních předpisů, je jednou z nutných podmínek pro uvedení výrobků na český trh.

Navrhovaný právní předpis uvádí původní nařízení vlády č. 173/1997 Sb. do souladu s českými technickými normami a precizuje jeho znění. "Cílem nové právní úpravy je odstranění nejasností při posuzování shody, odstranění problémů vznikajících v rámci certifikační praxe a posílení právní jistoty výrobců, dovozců a distributorů," uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. 

Nové vládní nařízení doplňuje okruh povinných osob o distributory, které do ČR dovážejí výrobky z jiného členského státu EU. Okruh povinných osob byl totiž v původním textu nařízení vlády omezen pouze na výrobce a dovozce. Jednalo se o pozůstatek z doby před vstupem ČR do EU, kdy se za dovozce považovala každá osoba dovážející výrobky z jiného státu. Po vstupu do EU však došlo v zákoně o technických požadavcích na výrobky k redefinici dovozce pouze na osoby, které do ČR dováží ze zemí mimo EU.

Návrh nařízení dále upravuje hmotnost požárních vozidel tak, aby stanovenými výrobky podle tohoto nařízení byly požární vozidla s celkovou hmotností do 3000 kg namísto současných 2000 kg, což působí potíže v certifikační praxi.

Návrh představuje pouze technickou úpravu předpisu a jako takový nebude mít dopad na veřejné rozpočty ani na podnikatelské prostředí.

Nejnovější články